ПОЛОЖЕННЯ про Раду лісового сектору при обласній державній адміністрації

Tags: 162 Views

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 11 травня 2016 р. № 265/0/5-16

1. Рада лісового сектору при обласній державній адміністрації (надалі –Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для напрацювання стратегічних підходів для підвищення ресурсоефективності використання лісових ресурсів області та здійснення громадського контролю над впровадженням підходу, підвищення доданої економічної вартості із одиниці обсягу заготовленої деревини, підвищення якості та кількості робочих місць у секторі та забезпечення освоєння максимального обсягу енергетичних ресурсів на основі твердого палива без нанесення шкоди довкіллю.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Положення про Раду затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

3. Основними завданнями Ради є:

 • узгодження стратегічних підходів до питання підвищення ефективності роботи інституцій лісової і суміжних з нею галузей, особливо ресурсоефективності у секторі, з усіма заінтересованими сторонами (підгалузями сектору, включаючи лісозаготівельну, деревообробну, меблеву, целюлозно-паперову, біоенергетичну та інші підгалузі);
 • визначення довгострокових, середньо- та короткострокових цілей для усіх галузей лісового сектору;
 • визначення внутрішньосекторних та міжсекторних проектів щодо покращення взаємодії між заінтересованими сторонами з метою підвищення ресурсоефективності;
 • аналіз стану використання лісових ресурсів;
 • врахування громадської думки і підтримки громадських ініціатив щодо формування та реалізації державної і регіональної політики з питань ведення лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісів, оцінки використання і відтворення лісових ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах, ресурсоефективного ведення деревообробної та меблевої промисловості, целюлозно-паперової галузі та біоенергетики;
 • формування збалансованого розвитку лісового сектору Львівської області, сприяння процесам дотримання екологічних прав громадян у питаннях використання, охорони, відтворення та примноження лісових ресурсів;
 • обмін знаннями щодо підходів, методів та способів роботи лісового господарства, екологічних аспектів лісокористування, ефективного ведення деревообробного та меблевого господарства, целюлозно-паперової галузі та біоенергетики між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (надалі – Львівським ОУЛМГ), обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Галсільліс» (надалі – ОКС ЛГП «Галсільліс»), Львівським військовим лісокомбінатом, іншими лісокористувачами та громадськістю;

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • проводить аналіз ключових показників ефективності використання лісових ресурсів області;
 • розробляє стратегічні підходи і пропонує інструменти та механізми їх реалізації, у тому числі виступає із пропозиціями програм та проектів для плану реалізації Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року;
 • готує та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подає для розгляду Львівським ОУЛМГ, Державним агентством лісових ресурсів, ОКС ЛГП «Галсільліс», Львівським військовим лісокомбінатом та іншими лісокористувачами державної форми власності пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної і регіональної політики у сфері лісових відносин, удосконалення роботи інституцій лісової галузі Львівщини;
 • подає для розгляду Львівської обласної ради пропозиції щодо підготовки проектів рішень, спрямованих на удосконалення роботи підприємств лісової підгалузі, що знаходяться у підпорядкуванні Львівської обласної ради;
 • отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради в межах чинного законодавства України;
 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання шляхом розміщення інформації у відповідному розділі на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;
 • узагальнює інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які стосуються діяльності Ради, та подає їх керівництву обласної державної адміністрації;
 • організовує публічні заходи із обговорення актуальних питань розвитку лісового сектору Львівської області на національному чи регіональному рівнях;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність у відповідному розділі на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації.

5. Рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо) за напрямами діяльності, персональний склад яких затверджується Радою;
 • залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;
 • отримувати від Львівського ОУЛМГ, лісогосподарського підприємства «Галсільліс», Львівського військового лісокомбінату та інших лісокористувачів інформацію, що стосується їхньої діяльності;

6. Члени Ради в установленому порядку мають право доступу до приміщень Львівської обласної державної адміністрації, Львівського ОУЛМГ, лісогосподарського підприємства «Галсільліс», Львівського військового лісокомбінату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення діяльності Ради.

7. Члени Ради зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Положення та рішень Ради;
 • приймати участь у всіх засіданнях Ради та її робочих органів;
 • готувати довідкові матеріали щодо питань розвитку галузі, яку представляє член Ради, для їх спільного розгляду на засіданнях.

8. До складу Ради можуть включатися представники суб’єктів господарювання, громадських організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, освітніх та наукових закладів, асоціацій, кластерів та інших організацій підтримки бізнесу, а також незалежні експерти за згодою. Принципами формування складу Ради є збалансоване представництво усіх підгалузей лісового сектору, наявність фахової експертизи у відповідній підгалузі лісового сектору та забезпечення переважного представництва суб’єктів господарювання та організацій підтримки бізнесу серед членів Ради.

9. Склад Ради формується терміном на три роки.

10. Персональний та кількісний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації, при цьому кількість членів Ради не перевищує 25 осіб.Членство в основному складі Ради передбачає можливість делегування та присутності на засіданнях Ради лише одного представника з кожного інституту громадянського суспільства чи галузі лісового сектору. Членство двох та більше делегатів прийнятне лише у робочих органах Ради.

11. Допускається включення до персонального складу Ради за ініціативою:

 • інститутів громадянського суспільства, які надали їх представникам право представляти дану організацію в складі Ради;
 • самої Ради.

Рішення приймає Рада на її засіданні та скеровує відповідні рекомендації голові обласної державної адміністрації.

12. Припинення членства у Раді здійснюється згідно з рішенням Ради у разі:

 • відсутності члена Ради на засіданні Ради (2 і більше разів поспіль) без поважної причини (інформування про наявність поважної причини щодо неможливості взяти участь у засіданні на повідомлення секретаря Ради про проведення засідання – електронна розсилка та/або мобільний зв’язок є обов’язковою);
 • повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Раді;
 • припинення посадових обов’язків члена Ради організації, яку представляє цей член Ради.

Допускається заміна члена Ради лісового сектору у випадках:

 • набуття законної сили судового рішення щодо притягнення члена Ради до кримінальної відповідальності;
 • неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті члена Ради.

13. Раду очолює голова, якого обирають члени Ради на її першому засіданні простою більшістю голосів учасників засідання Ради, а у разі висунення кількох кандидатур – шляхом рейтингового голосування. Голова Ради має заступників, яких обирають з числа членів Ради простою більшістю голосів учасників засідання Ради, а у разі висунення кількох кандидатур – шляхом рейтингового голосування.Повноваження голови Ради можуть бути припинені за рішенням Ради у разі припинення його членства в Раді, а також виникнення підстав, передбачених п.12 цього Положення.

14. Голова Ради лісового сектору:

 • організовує діяльність Ради;
 • скликає, організовує підготовку та проведення її засідань (повідомляє членів Ради про такі заходи не пізніше ніж за 14 днів до дня їх проведення);
 • підписує документи від імені Ради;
 • розпоряджається експертно-аналітичними та будь-якими іншими матеріалами, напрацьованими членами Ради за час своєї діяльності;
 • представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

Голова, а за його відсутності – заступник голови за його дорученням, головує на засіданнях Ради.

15. Організацію засідань ради та ведення протоколу здійснює секретар, якого обирають члени Ради на її першому засіданні простою більшістю голосів учасників засідання Ради. Функції секретаря Ради лісового сектору може виконувати працівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який не є членом Ради.

16. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводять два рази в рік (в останній четвер травня та листопада), а також засідання робочих органів Ради, які проводять у разі потреби. Позачергові засідання Ради можуть бути скликані за ініціативою керівництва Львівської обласної державної адміністрації, голови Ради або однієї третини складу Ради.Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.Засідання Ради доступні для перегляду наживо (он-лайн) та у записі у відкритому доступі. Результати засідань Ради протоколюються та вільно доступні он-лайн.Контактні дані членів, аналітичні матеріали галузі та матеріали засідань Ради публікуються у відповідному розділі на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації.У засіданнях Ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник обласної державної адміністрації.За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи, які не мають права голосу.

17. Рішення Рада приймає відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, за наявністю кворуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради носять рекомендаційний характер та можуть використовуватися:

 • органами виконавчої влади для розробки та впровадження стратегій та програм розвитку;
 • органами управління лісовим господарством під час розробки та реалізації планів діяльності;
 • компаніями сектору для планування та впровадження інноваційних рішень та втіленні інвестиційних проектів;
 • громадськими організаціями для створення та втілення проектів;
 • науковими установами для планування наукової діяльності.

Голова або уповноважений представник Ради доводить рішення Ради та обґрунтування до них до відома керівництва Львівської обласної державної адміністрації, Львівського ОУЛМГ, ОКС ЛГП «Галсільліс», Львівського  військового лісокомбінату, у тому числі особисто на засіданнях колегіальних органів управління цих установ та організацій.

18. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення інформації щодо аналітичних матеріалів та матеріалів засідань Ради на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та на власній сторінці Ради у соціальних мережах, оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про її роботу.Результати засідань Ради протоколюються та вільно доступні он-лайн.

20. Забезпечення Ради приміщенням, засобами зв‘язку, створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює обласна державна адміністрація.

Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь